Documentación electrónica

 

 


marcadorPadrón

DocumentaciónSolicitude de certificado de empadroamento ( 0,65 Mb.)

 

 

marcadorRexistros

DocumentaciónSolicitude de inscricion no rexistro de parellas de feito ( 0,67 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de baixa no rexistro de parellas de feito ( 0,70 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de inscricion marxinal no rexistro de parellas de feito ( 0,70 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de inscricion no rexistro de animais potencialmente perigosos ( 0,67 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de lizenza de tenza de animais potencialmente perigosos ( 0,67 Mb.)

 

 

marcadorUrbanismo

DocumentaciónSolicitude de levantamento de acta de aliñación urbanística ( 0,70 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de licenza de apertura - Actividades clasificadas ( 0,118 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de licenza de apertura - Actividades inocuas ( 0,80 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de obras maiores ( 0,117 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de obras menores ( 0,67 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de licenza de primeira ocupación ( 0,74 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de segregación de parcela ( 0,77 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de prórroga de licenza municipal de obras ( 0,80 Mb.)

 

 

marcadorAugas - Saneamento

DocumentaciónSolicitude de acometida de auga ( 0,69 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de acometida de saneamento ( 0,75 Mb.)

 

 

marcadorSolicitudes

DocumentaciónSolicitude xeral ( 0,65 Mb.)

DocumentaciónSolicitude exención do imposto de vehículos de tracción ( 0,69 Mb.)

DocumentaciónSolicitude de permiso de festas, actos e celebracións ( 0,69 Mb.)

 

 

 

subir