Ordenanzas fiscais:

 

 

 

 

marcadorOrdenanzas fiscais

pdf ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

pdf ORDENANZA FISCAL QUE REGULA A TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

pdf ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

pdf ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR CONCESIÓN LICENZA PRIMEIRA OCUPACIÓN DE EDIFICIOS

pdf ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR CONCESIÓN LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

pdf ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS

pdfORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS

pdfORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DE LOCAIS NO SOBRINO BUHIGAS E EDIFICIOS DE A CHANCIÑA

pdfORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS FACULTATIVOS QUE SE PRESTEN EN OBRAS MUNICIPAIS

pdfORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA ENTRADA ÁS ACTUACIÓNS NO CENTRO SOBRINO BUHIGAS

pdfMODIFICACIÓN ANEXO ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR SERVIZOS DE SUBMINISTRO E DISTRIBUCIÓN DE AUGA

pdfMODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO RECOLLIDA DE LIXO

pdfMODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

pdfMODIFICACIÓN DO ANEXO DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE AUTO-TAXIS E DEMÁIS VEHÍCULOS DE ALUGUEIRO

pdfMODIFICACIÓN DOS PREZOS POSTOS MERCADO MUNICIPAL

pdfMODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

pdfMODIFICACIÓN PARCIAL ORDENANZA REGULADORA IMPOSTO CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

 

 

 

 

 

 

 

subir